Dr. Mehmet Sürmeli Muayenehanesi

Hasta Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin

Aydınlatma Metni

Değerli hasta adayımız,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Dr. Mehmet Sürmeli Muayenehanesi olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Bu metinde, işletmemizin hasta adaylarına sunduğu tedavi ve hizmetlerinden (“Hizmetler”)  faydalanmak/bilgi almak için iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz, çalışanlarımızla görüşme yapmanız, talep ve ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşmanız veya sizinle görüşmeler yapmamız halinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nedir?

Bilgi Toplama ve Randevu Oluşturma Faaliyetleri

Hizmetler’den yararlanmak amacıyla işletmemize ait çeşitli iletişim kanalları (işletme telefonlarımızı aramanız veya talebiniz halinde yapacağımız aramalar, tarafımıza e-posta göndermeniz, web sitemiz (www.drmehmetsurmeli.com), sağlık platformları veya diğer sosyal medya platformları üzerinden form doldurmanız, sosyal medya hesapları veya anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz, e-posta göndermeniz) üzerinden bizimle iletişime geçerek sunduğumuz tıbbi hizmetlere ilişkin bilgi talep etmeniz halinde; ihtiyacınız olan ve size en uygun Hizmet’in tespit edilebilmesi, buna ilişkin size yönelik bilgilendirme ve iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, gerekli bilgilerin alındıktan sonra Hizmetler’e ilişkin teklifin oluşturulabilmesi ve size iletilmesi, randevu oluşturulabilmesi, ihtiyaç duyduğumuz verilerimizin sisteme kaydedilerek sizinle iletişim faaliyetlerini yürütebilmek için bu kayıtlara ulaşılması amacıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, bulunduğu ülke), müşteri işlem (talep ettiğiniz tedavi türü, bize ileteceğiniz notlarınız, randevu bilgileri) işlenecektir.

Değerlendirme/Teklif Süreçleri

Tercihinize göre muayenehanemizde veya dijital kanallar üzerinden Dr. Mehmet Sürmeli ile görüşmeniz, talep ve tercihlerinizi iletmeniz halinde; talep ettiğiniz Hizmet’i almaya elverişli olup olmadığınızın ve herhangi bir yasal/tıbbi engelin olup olmadığının tespit edilebilmesi ve Hizmet’e ilişkin ücretin tespit edilebilmesi amacıyla görsel ve işitsel kayıtlarınız (tedavi bölgesine ilişkin ileteceğiniz fotoğraf ve videolar), müşteri işlem bilgileriniz (ücret bilgisi, uygulama adı, talep edilen uygulamalar ve hasta adayının beklentileri) ve sağlık bilgileriniz (medikal sağlık geçmişi, doğum tarihi, cinsiyet, geçmiş ameliyatlar, geçmiş hastalıklar, medikal sağlık geçmişine ilişkin sorulacak sorulara alınan yanıtlar, kullanılan ilaçlar, çocuk sayısı, ailedeki rahatsızlıklar/hastalık geçmişi, hamilelik, boy, kilo, alerjiler, kronik rahatsızlıklar,hastaya uygulanması planlanan tıbbi müdahale bilgisi ve duruma göre hekim tarafından alınacak diğer sağlık notları) işlenecektir.

Yasal Süreçler

Aramızda doğabilecek olası uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, arabuluculuk, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, ihtarname süreçlerinin yürütülmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, olası bir şikayet/soruşturma halinde Kanun uyarınca yapılan aydınlatma ve alınan açık rızaların ispat edilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı, doğum tarihi), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, bulunduğu ülke), müşteri işlem (aydınlatma tarihi, kanalı, yöntemi, kapsamı) işlenecektir.

Tarafımıza ilgili kişi başvurusu yapmanız halinde ise başvurunun Kanun’a uygun şekilde cevaplanabilmesi için kimlik (ad soyadı, TC kimlik numarası, yazılı başvuru ise imza), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası) ve müşteri işlem (talep edilen hizmetler ve detayları) işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabiliriz?

Kişisel verilerinizi,

  • Tedarikçiler: Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla hizmet sağlayıcılarıyla (bakım/onarım/geliştirme hizmeti alınan tedarikçiler, web sitesine ilişkin sunucu hizmeti alınan tedarikçiler, hukuki danışmanlık hizmeti verenler, e-posta sunucu hizmeti verenler, form toplama hizmeti veren sağlık platformları, hasta takip ve yönetim sistemi hizmeti veren tedarikçiler, ortak alan ve takvim uygulaması hizmeti veren tedarikçiler),
  • Kamu Kurum Kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,

paylaşmaktayız.

  1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?

Kişisel verileriniz; iletişim kanallarımız (telefon, e-posta, sosyal medya hesapları üzerinden yazışma, anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulamaları, web sitesi (drmehmetsurmeli.com), form doldurma hizmeti veren sağlık platformları, sosyal medya üzerinden form doldurma) üzerinden bilgi alınması ve/veya alınan bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, randevu bilgilerinizin randevu kayıt sistemimize girilmesi, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından dijital olarak yapılan paylaşımlar (UYAP, dava dosyası, ihtarname, tebligat vb.) ile, aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin dijital ortamlardaki kayıtların sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya muayenehanemize gelerek muayene olmanız halinde hekim tarafından hasta bilgi formlarının doldurulması, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan fiziki paylaşımlar (dava dosyası, ihtarname, tebligat vb.), aydınlatma yükümlülüğüne kayıtların yazılı olarak alınması ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.

Kişisel verileriniz:

  • Bilgi Toplama ve Randevu Oluşturma faaliyetlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,
  • Muayene/Değerlendirme süreçlerine ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine, bu kapsamdaki sağlık verileriniz ise “tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi” hukuki sebeplerine,
  • Yasal süreçlere ilişkin olarak “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.
  1. Haklarınız nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Mehmet Sürmeli’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: Harbiye mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi, Kristal Apt. No:17 Kat:2, 34367 Nişantaşı Şişli/İstanbul

E-Posta: info@drsurmeli.com